โรงพยาบาลเทพธารินทร์เทพธารินทร์NCDs busterสสส

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

โครงการ การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตแนวใหม่ในการบูรณาการบริการสร้างเสริมสุขภาพ และความ รอบรู้ด้านสุขภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยสร้างโมเดลการป้องกัน NCDs อย่างเป็นระบบทั้ง ออฟไลน์และออนไลน์กับกลุ่มคนวัยทำงาน (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “โครงการฯ”) ซึ่งเป็นโครงการที่ จัดทําาขึ้นโดยสําานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า“สสส.”) ซึ่ง จะมีการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้ใช้งาน (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ท่าน”) ซึ่ง เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านเว็บไซต์ www.ncdsbuster.com (ต่อไปนี้เรียกว่า “เว็บไซต์”)เพื่อวัตถุประสงค์ของโครงการ การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตแนวใหม่ในการบูรณาการบริการ สร้างเสริมสุขภาพ และความรอบรู้ด้านสุขภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยสร้างโมเดลการป้องกัน NCDs อย่างเป็นระบบทั้งออฟไลน์และออนไลน์กับกลุ่มคนวัยทํางาน จึงกำหนดนโยบายการ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้ดังต่อไปนี้

1. คำนิยาม

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับท่านซึ่งระบุหรือสามารถระบุตัวตนของท่านได้ ซึ่ง สสส. ได้เก็บรวบรวมไว้ตามที่ได้แจ้งไว้ในนโยบายฉบับนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคลกําาหนดให้เป็นข้อมูลที่มีความอ่อนไหว ซึ่ง สสส. ได้เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอน เมื่อ สสส. ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูล พันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทําานอง เดียวกัน เป็นต้น

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

สสส. จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จําาเป็น สําาหรับการให้บริการตาม วัตถุประสงค์ในการดําาเนินงานของโครงการฯ และเก็บรวบรวมภายใต้วัตถุประสงค์ที่กําาหนดไว้ ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 อย่างเคร่งครัด และ ข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านที่ สสส. จะเก็บรวบรวมเป็นข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านกรอก หรือส่ง หรือ อัพโหลด ผ่านหน้าเว็บไซต์ของโครงการฯ ซึ่ง สสส. จะขอความยินยอมจากท่านซึ่งเป็นเจ้าของ ข้อมูลส่วนบุคคลก่อนหรือขณะที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่เป็นกรณีที่ กฎหมายกําาหนด และจะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับตามเกณฑ์มาตรฐานการกําาหนดชั ้น ความลับของข้อมูลของ สสส. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ สสส. เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอน รวมถึงแต่ไม่จําากัด เพียงข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

2.1 ข้อมูลส่วนบุคคล

- ข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวบุคคล เช่น ชื่อสกุล รูปถ่าย เพศ วันเดือนปีเกิด เลขบัตรประจําาตัวประชาชน เป็นต้น - ข้อมูลในการติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ - ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเข้าใช้งานระบบ เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้ (Username) ชื่อบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ เช่น “Line” “Facebook” รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลจากบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ - ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ ในกรณีที่ท่านเข้าใช้บริการ เช่น เวลาเข้าใช้ (Access Time) หมายเลขอุปกรณ์ (Device ID) หรือหมายเลขประจําาเครื่องอื่น ๆ (Unique Identifier) เลขที่อยู่ไอพี (IP Address) ข้อมูลการใช้งานโดยรวม ประวัติการใช้งาน การตั้งค่า ข้อมูลภาษา ชื่ออุปกรณ์และรุ่น สถานที่และเขตเวลา ผู้ให้บริการเครือข่าย ข้อมูลระบบปฏิบัติการ และระยะเวลาที่ท่านอยู่ในระบบ เป็นต้น

2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว

- ข้อมูลสุขภาพพื้นฐานของท่าน เช่น อายุ น้ำหนัก ส่วนสูง ความดันโลหิต รอบเอว ระดับไขมันในเลือด เป็นต้น ข้อมูลอาการและประวัติการเจ็บป่วย โรคประจําาตัวของท่าน ประวัติการเจ็บป่วยของคนในครอบครัวหรือญาติ ข้อมูลการใช้ยาหรือการแพ้ยา รายงานที่เกี่ยวกับสุขภาพ ผลการทดสอบจากห้องทดลอง เป็นต้น - ข้อมูลพฤติกรรมการรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม การออกกําาลังกาย การสูบบุหรี่ - ข้อแนะนำหรือความคิดเห็นของท่าน

3 วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

3.1 สสส. จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการดําาเนินงานในพันธกิจต่าง ๆ ของ สสส. เพื่อดําาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ รวมทั้งเพื่อการวิเคราะห์ ศึกษาวิจัย การวางแผน นโยบายการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในประเทศ หรือการจัดทําาสถิติที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์การดําาเนินงานของ สสส.ตามที่กฎหมายกําาหนด 3.2 สสส. จะบันทึกวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในขณะที่มีการรวบรวมและจัดเก็บ รวมถึงการนำข้อมูลนั้นไปใช้ในภายหลัง และหากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล สสส. จะจัดทําาบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมไว้เป็นหลักฐาน หาก มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ตามที่เคยได้แจ้งไว้ สสส. จะแจ้งวัตถุประสงค์ใหม่นั้นให้กับท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบและได้รับความยินยอมก่อนเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย เว้นแต่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมตามที่กฎหมายกําาหนด

4. ข้อจำกัดในการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

4.1 สสส. จะกําากับดูแลไม่ให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่หรือไม่ได้รับมอบหมายนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ เปิดเผย แสดง หรือทําาให้ปรากฏในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่น นอกเหนือวัตถุประสงค์ที่ได้ขอความยินยอมจากท่าน เว้นแต่การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมตามที่กฎหมายกําาหนด 4.2 สสส. อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําาหนดเช่น การเปิดเผยต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานที่กําากับดูแล รวมถึงในกรณีที่มีการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลโดยอาศัยอําานาจตามกฎหมาย 4.3 สสส. อาจใช้เทคโนโลยีคุกกี้ (Cookies) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เกี่ยวกับการเข้าถึง การใช้งาน หรือการรับบริการผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ สสส. เพื่อประโยชน์ในการอําานวยความสะดวกแก่ท่านในการเข้าถึง การใช้งาน หรือการรับบริการผ่านเว็บไซต์ของโครงการฯ 4.4 สสส. อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลที่สามเพื่อประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ เพื่อให้การดําาเนินงานของโครงการฯสําาเร็จลุล่วงและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนคนไทยและประเทศไทยโดยรวม โดยการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป็นการจําาเป็นเพื่อประโยชน์ที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ทั้งนี้ สสส. จะกําาหนดให้ผู้ที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวมีมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเท่าที่จําเป็นเท่านั้น และดําาเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอํานาจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

5. การรักษาความมั่นคงปลอดภัย

5.1 สสส. จะกําาหนดมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยผู้ที่ไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 5.2 สสส. จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่จําเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กําาหนดไว้สําาหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลสําาหรับโครงการฯ โดยจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ 2 ปี สสส. จะดําาเนินการลบหรือทําาลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นกําาหนดระยะเวลาการเก็บดังกล่าวข้างต้นหรือเมื่อหมดความจําาเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของโครงการฯ หรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอหรือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้เพิกถอนความยินยอม เว้นแต่การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมตามที่กฎหมายกําาหนด 5.3 สสส. อาจมีความจําาเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลอื่นในต่างประเทศ หรือไปยังผู้รับข้อมูลอื่นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดําาเนินธุรกิจตามปกติ เช่น การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปเก็บไว้บน Server/Cloud ในต่างประเทศต่างๆ ในกรณีที่จําเป็นเพื่อการดําาเนินการตามโครงการฯ หรือเพื่อเป็นการกระทําาตามสัญญาระหว่าง สสส. กับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของท่านหรือเพื่อใช้ในการดําาเนินการของโครงการฯ หรือเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่น เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเป็นการจําาเป็นเพื่อดําาเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สําาคัญกรณีที่ประเทศปลายทางมีมาตรฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่เพียงพอ สสส. จะดูแลการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําาหนด และจะดําาเนินการให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เห็นว่าจําเป็นและเหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐานการรักษาความลับ

6. การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูล

สสส. จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงเท่านั้น และต้องขอความยินยอมจากท่านก่อนหรือขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมตามที่กฎหมายกําหนด หาก สสส. จําเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่เก็บจากท่านซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง สสส. จะแจ้งเหตุผลความจําาเป็นนั้นให้ท่านทราบและต้องขอความยินยอมในเวลาไม่เกิน 30 วันนับแต่วันเริ่มดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมตามที่กฎหมายกําหนด

7. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

7.1 สิทธิ “เพิกถอนความยินยอม” ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เคยให้ไว้แก่ สสส. ได้ตามที่กฎหมายกําาหนด 7.2 สิทธิในการ “เข้าถึง” ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง และอาจขอให้ สสส. ทําสําเนา ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ตนเอง รวมถึงขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่าน ไม่ได้ให้ความยินยอมได้ 7.3 สิทธิ “คัดค้าน” การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง ด้วยเหตุบางประการตามที่กฎหมายกําาหนด 7.4 สิทธิขอให้ “ลบ” โดยขอให้ สสส. ดําาเนินการลบ หรือทําาลาย หรือทําาให้ข้อมูล ส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยเหตุบาง ประการได้ตามที่กฎหมายกําาหนด 7.5 สิทธิขอให้ “ระงับการใช้” โดยขอให้ สสส. ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของ ตนเองด้วยเหตุบางประการตามที่กฎหมายกําาหนด 7.6 สิทธิขอให้ “แก้ไขเปลี่ยนแปลง” โดยขอให้ สสส. ดําเนินการให้ข้อมูลส่วน บุคคลนั้นถูกต้องเป็นปั จจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 7.7 สิทธิที่จะร้องเรียน ในกรณีที่ สสส. หรือเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงาน ของ สสส. ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

8. การเปิดเผยเกี่ยวกับการดําาเนินการ แนวปฏิบัติและนโยบายที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วน บุคคล

8.1 สสส. มีการดําาเนินการตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ สสส. โดยจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ รวมทั้งหากมีการปรับปรุงแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ก็จะดําาเนินการเผยแพร่ผ่านช่องทางดังกล่าว 8.2 การดําาเนินการ แนวปฏิบัติ และนโยบายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคลที่ สสส. ประกาศใช้นี้ จะใช้เฉพาะสําาหรับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในโครงการฯ นี้เท่านั้น หากท่านได้ถูกมีการเชื่อมโยง (Link) ไปยังเว็บไซต์อื่นผ่านทางเว็บไซต์ ของโครงการฯ ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลตามที่ปรากฏในเว็บไซต์อื่นนั้นแยกต่างหากจากเว็บไซต์ของโครงการฯ ด้วย

9. ช่องทางการติดต่อ

หากท่านต้องการใช้สิทธิใดๆที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งได้ระบุไว้ข้างต้น หรือมีคําาถามและข้อ สงสัยข้อเสนอแนะ หรือต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายนี้ ท่านสามารถติดต่อ ได้ผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของโครงการฯ ชื่อหน่วยงาน โทรศัพท์ : 099-497-5500 E-mail : info@popmed.co

ส่วนต่อไปนี้อาจจะไปวางบนหน้าเว็บไซต์ที่จะปรากฎแสดงเมื่อผู้ใช้งานเข้าใช้งาน“เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดและสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของท่านเองได้ที่ privacy-policy และ cookie-policy

เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์โครงการฯ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่านจะถูก บันทึกไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยการเข้าสู่เว็บไซต์และการใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาต ให้ สสส. ใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การใช้งานคุกกี้ (Cookie)

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อมูลเล็กๆ เพื่อจัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ เช่น วันเวลา ลิงค์ที่คลิก หน้าที่เข้าชม เงื่อนไขการตั้งค่าต่าง ๆ โดยจะบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของท่าน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ของท่านใน ขณะที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ โดยคุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกจัดเก็บเพื่อใช้เพิ่มประสบการณ์การใช้งานบริการทางออนไลน์ โดยจะจําาลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของท่านและข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้ากับการใช้งานตามความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการใช้งานเว็บไซต์ นอกจากนี้คุกกี้ยังถูกใช้เพื่อวัดปริมาณการเข้าใช้งานบริการทางออนไลน์ และอาจมีวัตถุประสงค์เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ สสส. อาจขอความยินยอมจากท่านในการนำข้อมูลที่คุกกี้ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในกรณี ดังต่อไปนี้ใช้คุกกี้ เพื่อบันทึกการเข้าเยี่ยมชมและสมัครเข้าใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยทําาให้ สสส. สามารถจดจําาการใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้ง่ายขึ้น และข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของ สสส. ให้ตรงกับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น เพื่ออําานวยความ สะดวกให้เกิดความรวดเร็วในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน และในบางกรณี สสส. จําาเป็นต้องให้บุคคลที่สามช่วยดําาเนินการดังกล่าว ซึ่งอาจจะต้องใช้อินเตอร์เน็ตโปรโตคอลแอดเดรส (IP Address) และคุกกี้เพื่อวิเคราะห์ทางสถิติ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูล และประมวลผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

คุกกี้ที่ สสส. ใช้อาจแบ่งตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

-คุกกี้ที่จําาเป็นต่อการใช้งาน คุกกี้ประเภทนี้มีความจําาเป็นอย่างยิ่งในเว็บไซต์ ซึ่งจะทําาให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของโครงการฯได้ทุกส่วน -คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และวัดผลการทำงาน คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้ สสส.สามารถวัดผลการทำงาน โดยประมวลจําานวนหน้าที่ท่านเข้าเยี่ยมชม ตลอดจนจําานวนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้งานนั้นๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้งาน และจะนำผลลัพธ์ไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการและการใช้งานของ ผู้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น -คุกกี้เพื่อการทำงาน คุกกี้ประเภทนี้ใช้จดจําาตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านเลือกในขณะใช้งานในเว็บไซต์ เพื่ออําานวยความสะดวกเมื่อท่านกลับเข้ามาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง -คุกกี้เพื่อการโฆษณา คุกกี้ประเภทนี้จะจดจําาการเข้าหน้าเว็บไซต์ จุดเยี่ยมชมและความสนใจของท่าน ข้อมูลที่ได้นี้จะนำไปประกอบการปรับเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์ และนโยบายทางการตลาดที่เหมาะสม

การปิดการตั้งค่าและจัดเก็บคุกกี้

ท่านสามารถปิดการตั้งค่าคุกกี้ได้ โดยการปรับการตั้งค่าในเบราว์เซอร์ของท่าน แต่ใน การปิดการใช้งานคุกกี้จะส่งผลต่อการทำงานของเว็บไซต์นี้ และเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ท่านเข้าใช้งาน อาจจะมีการปิดใช้งานฟั งก์ชันและคุณสมบัติการทำงานบางอย่างของเว็บไซต์นี้ด้วย

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุกกี้

นโยบายนี้อาจมีการปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และการให้บริการจริง โดย สสส. จะมีการแจ้งการปรับปรุงนโยบายใหม่บนเว็บไซต์นี้ ดังนั้น สสส. ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเสมอ

ช่องทางการติดต่อ

ท่านสามารถติดต่อได้ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 8.1 เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของโครงการฯ ชื่อหน่วยงาน โทรศัพท์ : 099-497-5500 E-mail : info@popmed.co